joomla templates

Δώδος Solar Energy - Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Μελέτη - Σχεδίαση - Εγκατάσταση - Φωτοβολταϊκά Σέρρες

YOUAH Home » ??? » ?????? ????????? ????????? ????????????? ?????????? ?? ????????? ????????????? ??? ????? ?? ?????? ??? ?????? ???????
Δευτέρα, 05 Δεκ 2022

?????? ????????? ????????? ????????????? ?????????? ?? ????????? ????????????? ??? ????? ?? ?????? ??? ?????? ???????

Τις διατ?ξεις της Κοιν?ς Υπουργικ?ς Απ?φασης των υπουργε?ων Οικονομ?ας, Αν?πτυξης και Περιβ?λλοντος, Χωροταξ?ας και Δημοσ?ων ?ργων, οι οπο?ες αφορο?ν στο «Ειδικ? Πρ?γραμμα Αν?πτυξης Φωτοβολτα?κ?ν Συστημ?των σε κτιριακ?ς εγκαταστ?σεις και ιδ?ως σε δ?ματα και στ?γες κτιρ?ων» κοινοπο?ησε το υπουργε?ο Οικονομικ?ν.

Με την απ?φαση ρυθμ?ζεται η εγκατ?σταση φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των ισχ?ος μ?χρι 10 kWp για παραγωγ? εν?ργειας που εγχ?εται στο δ?κτυο, σε κτιριακ?ς εγκαταστ?σεις που χρησιμοποιο?νται για κατοικ?α ? στ?γαση πολ? μικρ?ν επιχειρ?σεων.

Ως πολ? μικρ? επιχε?ρηση θεωρε?ται η επιχε?ρηση η οπο?α απασχολε? λιγ?τερους απ? δ?κα εργαζομ?νους και της οπο?ας ο ετ?σιος κ?κλος εργασι?ν ? το σ?νολο του ετ?σιου ισολογισμο? δεν υπερβα?νει τα 2 εκατομμ?ρια ευρ?.

Η εν?ργεια που παρ?γεται απ? τα ανωτ?ρω, μικρ?ς ισχ?ος, φωτοβολτα?κ? συστ?ματα αντιστοιχε? σε αυτ? που απαιτε?ται για την κ?λυψη των ενεργειακ?ν αναγκ?ν του κυρ?ου του φωτοβολτα?κο? συστ?ματος, εν? η ?γχυσ? της στο δ?κτυο εξυπηρετε? την καταγραφ? της στο πλα?σιο επ?τευξης των στ?χων για τη διε?σδυση των ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργειας που τ?θενται απ? το κοινοτικ? δ?καιο.

Κατ? συν?πεια, για τον κ?ριο του φωτοβολτα?κο? συστ?ματος δεν υφ?στανται φορολογικ?ς υποχρε?σεις ?σον αφορ? στη δι?θεση της εν?ργειας αυτ?ς στο δ?κτυο.

?σον αφορ? στο Φ?ρο Προστιθ?μενης Αξ?ας, απ? τα ανωτ?ρω προκ?πτει ?τι η ?γχυση της παραγ?μενης εν?ργειας στο δ?κτυο δε συνιστ? φορολογητ?α πρ?ξη παρ?δοσης αγαθο? και συνεπ?ς δεν εμπ?πτει στο πεδ?ο εφαρμογ?ς του ΦΠΑ.

Επομ?νως, τα πρ?σωπα που σ?μφωνα με το ?ρθρο 1 της κοινοποιο?μενης απ?φασης εντ?σσονται στο Ειδικ? Πρ?γραμμα Αν?πτυξης Φωτοβολτα?κ?ν Συστημ?των που καταρτ?ζεται με την ?δια απ?φαση δεν καθ?στανται υποκε?μενα στο φ?ρο για τη δραστηρι?τητ? τους αυτ? και δεν ?χουν τις σχετικ?ς υποχρε?σεις που προβλ?πονται απ? τις διατ?ξεις του Κ?δικα ΦΠΑ, ?πως υποβολ? δ?λωσης ?ναρξης ? μεταβολ?ς εργασι?ν στη ΔΟΥ, καταβολ? ΦΠΑ με την υποβολ? δηλ?σεων ΦΠΑ, ?σκηση δικαι?ματος ?κπτωσης φ?ρου εισρο?ν κ.λπ., ακ?μη κι αν υπ?κεινται στο φ?ρο απ? ?λλη αιτ?α.

Εντο?τοις, τα πρ?σωπα αυτ? οφε?λουν να κοινοποι?σουν ?μεσα αντ?γραφο της Σ?μβασης Συμψηφισμο? για φωτοβολτα?κ? σ?στημα που συν?πτουν στη Δ.Ο.Υ. ?που υπ?γονται, για τη διασφ?λιση της ομοι?μορφης εφαρμογ?ς των ανωτ?ρω και για την αποφυγ? παρερμηνει?ν.

Σ?μφωνα με τις διατ?ξεις που κοινοποιο?νται και τα προαναφερ?μενα στο κεφ?λαιο Ι, ο κ?ριος του φωτοβολτα?κο? συστ?ματος που εγκαθ?σταται σε στ?γες κατοικι?ν ? επαγγελματικ?ν εγκαταστ?σεων μικρ?ν επιχειρ?σεων, δεν χαρακτηρ?ζεται ως επιτηδευματ?ας για τη δραστηρι?τητ? του αυτ? και συνεπ?ς δεν υποχρεο?ται σε τ?ρηση βιβλ?ων - ?κδοση στοιχε?ων και γενικ?τερα δεν υποχρεο?ται να εφαρμ?ζει τις διατ?ξεις του Κ?δικα Βιβλ?ων και Στοιχε?ων.

Η απαλλαγ? αυτ? αφορ?:

- Το φυσικ? πρ?σωπο (ιδι?τη) που ?χει εγκαταστ?σει το φωτοβολτα?κ? σ?στημα ισχ?ος μ?χρι 10 KW σε κτιριακ? εγκατ?σταση που χρησιμοποιε?ται για κατοικ?α.

Η εγκατ?σταση του φωτοβολτα?κο? απ? το εν λ?γω πρ?σωπο σε ?λλο χ?ρο (οικ?πεδο, αγροτεμ?χιο) προσδ?δει σε αυτ?ν την ιδι?τητα του επιτηδευματ?α.

- Το φυσικ? πρ?σωπο που ε?ναι ?δη επιτηδευματ?ας απ? ?λλη αιτ?α και το εγκαθιστ? στην οικ?α του ? στο κτ?ριο που στεγ?ζεται η επιχε?ρησ? του εφ?σον αυτ? εμπ?πτει στη Σ?σταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπ?ς της 6ης Μα?ου 2003, με την οπο?α ορ?ζεται η ?ννοια των πολ? μικρ?ν επιχειρ?σεων.

- Τις ατομικ?ς επιχειρ?σεις, τα πρ?σωπα της παραγρ?φου 4 του ?ρθρου 2 του Ν.2238/1994 (ομ?ρρυθμες και ετερ?ρρυθμες εταιρε?ες, οι κοινων?ες αστικο? δικα?ου, οι αστικ?ς κερδοσκοπικ?ς ? μη εταιρε?ες, οι συμμετοχικ?ς ? αφανε?ς και οι κοινοπραξ?ες της παραγρ?φου 2 του ?ρθρου 2 του ΚΒΣ) και τα πρ?σωπα της παραγρ?φου 1 του ?ρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ημεδαπ?ς Α.Ε., οι δημ?σιες, δημοτικ?ς και κοινοτικ?ς επιχειρ?σεις και εκμεταλλε?σεις κερδοσκοπικο? χαρακτ?ρα, οι συνεταιρισμο? και οι εν?σεις τους, οι αλλοδαπ?ς επιχειρ?σεις που λειτουργο?ν με οποιοδ?ποτε τ?πο εταιρε?ας, οι αλλοδαπο? οργανισμο? που αποβλ?πουν στην απ?κτηση οικονομικ?ν ωφελημ?των και οι ημεδαπ?ς ΕΠΕ) που εμπ?πτουν στην πιο π?νω σ?σταση περ? πολ? μικρ?ν επιχειρ?σεων και εγκαθιστο?ν φωτοβολτα?κ? σ?στημα ισχ?ος μ?χρι 10 KW στο κτ?ριο που στεγ?ζονται.

- Οι επιχειρ?σεις που δεν υποχρεο?νται να τηρο?ν βιβλ?α για τη δραστηρι?τητ? τους αυτ? και τηρο?ν βιβλ?α Α? ? Β? κατηγορ?ας δεν διενεργο?ν καμ?α καταχ?ρηση σε αυτ?. ?ταν ?μως τηρο?ν βιβλ?α Γ? κατηγορ?ας τ?τε θα πρ?πει για λ?γους λογιστικο?ς και διαχειριστικο?ς να διενεργο?ν τις δ?ουσες λογιστικ?ς εγγραφ?ς σε αυτ? με τις σχετικ?ς πρ?ξεις που διενεργο?ν (εγκατ?σταση φωτοβολτα?κο? συστ?ματος, καταβολ? και ε?σπραξη χρημ?των κ.λπ.).

Οι προαναφερθε?σες επιχειρ?σεις δεν χαρακτηρ?ζονται ως επιτηδευματ?ες και δεν ?χουν υποχρ?ωση ?κδοσης φορολογικ?ν στοιχε?ων για την π?ληση του ηλεκτρικο? ρε?ματος που διενεργο?ν προς τη ΔΕΗ ? ?λλο προμηθευτ?.

Η τιμολ?γηση του εν λ?γω αγαθο? θα πραγματοποιε?ται απ? τον αγοραστ? αυτο?, δηλαδ? απ? τη ΔΕΗ ? ?λλο προμηθευτ? ηλεκτρικο? ρε?ματος ο οπο?ος στο εκδιδ?μενο φορολογικ? στοιχε?ο π?λησης ηλεκτρικο? ρε?ματος (ενδεικτικ? λογαριασμ?ς ? ?λλο ?γγραφο με το απαιτο?μενο απ? την ανωτ?ρω δι?ταξη ΚΒΣ περιεχ?μενο) θα καταχωρε? αφεν?ς την παραγ?μενη απ? το φωτοβολτα?κ? σ?στημα εν?ργεια και αφετ?ρου την εν?ργεια που αυτ? απορροφ? απ? το δ?κτυο ηλεκτροδ?τησης για ?δια καταν?λωση.

Σε περ?πτωση που η παραγ?μενη εν?ργεια ε?ναι περισσ?τερη απ? την καταναλισκ?μενη κατ? περ?πτωση τ?τε το φορολογικ? στοιχε?ο της ΔΕΗ ? ?λλου προμηθευτ? θα περιλαμβ?νει πιστωτικ? εγγραφ? και θα ?χει τη θ?ση τιμολογ?ου αγορ?ς για την εν?ργεια που διατ?θεται απ? τον κ?ριο του φωτοβολτα?κο? συστ?ματος.

Επ?σης, προβλ?πεται, ?τι η απαλλαγ? των πολ? μικρ?ν επιχειρ?σεων που λειτουργο?ν με τη μορφ? αν?νυμης εταιρε?ας, ΕΠΕ, δημ?σιας, δημοτικ?ς επιχε?ρησης ? συνεταιρισμο?, παρ?χεται με την προ?π?θεση ?τι τα υπ?ψη κ?ρδη εμφαν?ζονται σε ειδικ? λογαριασμ? αφορολ?γητου αποθεματικο?. Σε περ?πτωση διανομ?ς ? κεφαλαιοπο?ησ?ς τους, ?χουν εφαρμογ? οι διατ?ξεις της παρ.4 του ?ρθρου 106 του ΚΦΕ, κατ? το μ?ρος που διαν?μονται κ?θε φορ?.