joomla templates

Δώδος Solar Energy - Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Μελέτη - Σχεδίαση - Εγκατάσταση - Φωτοβολταϊκά Σέρρες

YOUAH Home » ??? » ??????????? ??????? ?? ?? ??????? ?????????????? ?? ??? ??? ????????????
Δευτέρα, 05 Δεκ 2022

??????????? ??????? ?? ?? ??????? ?????????????? ?? ??? ??? ????????????

Ενημ?ρωση για την χρ?ση φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των στις στ?γες κατοικι?ν που αφορο?ν τους οικιακο? καταναλωτ?ς και τις μικρ?ς επιχειρ?σεις που χρησιμοποιο?ν ρολ?ι της ΔΕΗ. (Πηγ? Υπουργε?ο Αν?πτυξης)

.Υπεγρ?φη απ? τους υπουργο?ς Οικονομ?ας και Οικονομικ?ν, Αν?πτυξης και Περιβ?λλοντος Χωροταξ?ας και Δημοσ?ων ?ργων η Κοιν? Υπουργικ? Απ?φαση (ΚΥΑ) που ενεργοποιε? το Ειδικ? Πρ?γραμμα Αν?πτυξης Φωτοβολτα?κ?ν Συστημ?των ?ως 10 kw σε κτιριακ?ς εγκαταστ?σεις κατοικι?ν και πολ? μικρ?ν επιχειρ?σεων στο Ηπειρωτικ? Σ?στημα και στα Διασυνδεδεμ?να Νησι?.

Στ?χος ε?ναι η εκμετ?λλευση του ηλιακο? δυναμικο? της χ?ρας, η στ?ριξη του δικτ?ου ηλεκτρικ?ς εν?ργειας λ?γω της μεγ?λης διασπορ?ς των Φωτοβολταικ?ν συστημ?των, η αντιμετ?πιση της αιχμ?ς της ζ?τησης εν?ργειας που εμφαν?ζεται το καλοκα?ρι λ?γω της αυξημ?νης χρ?σης των κλιματιστικ?ν συστημ?των, η συμμετοχ? των πολιτ?ν στην “πρ?σινη” αν?πτυξη, η αναν?ωση του ενδιαφ?ροντος της αγορ?ς και η συνδρομ? στην επ?τευξη του στ?χου διε?σδυσης των ΑΠΕ στην τελικ? καταν?λωση εν?ργειας σ?μφωνα με την Οδηγ?α 2001/77/ΕΚ.

Σ?μφωνα με ?σα ανακο?νωσε η πολιτικ? ηγεσ?α του υπουργε?ου Αν?πτυξης οι γραφειοκρατικ?ς διαδικασ?ες μει?νονται δραστικ? για την τοποθ?τηση φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των ?ως 10 kW που μπορο?ν να αναπτ?ξουν ε?τε φυσικ? πρ?σωπα ? φυσικ? και νομικ? πρ?σωπα (πολ? μικρ?ς επιχειρ?σεις μ?χρι 10 εργαζ?μενους και ?ως 2 εκατ. ευρ? κ?κλο εργασι?ν).

Ερωτ?σεις - Απαντ?σεις σχετικ? με την εγκατ?σταση φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των


    
1. Φωτοβολτα?κ?: Που μπορε? να εγκατασταθε? Φωτοβολτα?κ? σ?στημα;

Το Πρ?γραμμα αφορ? συστ?ματα μ?χρι 10 kWp, στο δ?μα ? τη στ?γη (συμπεριλαμβαν?μενων των στεγ?στρων βεραντ?ν) κτιρ?ου που χρησιμοποιε?ται για κατοικ?α ? στ?γαση πολ? μικρ?ν επιχειρ?σεων. Το Πρ?γραμμα καλ?πτει ?λη την Επικρ?τεια με εξα?ρεση τα μη Διασυνδεδεμ?να με το ηπειρωτικ? Σ?στημα της χ?ρας νησι?.

 
2. Φωτοβολτα?κ?: Ποιος μπορε? να εγκαταστ?σει Φωτοβολτα?κ? σ?στημα; Προ?ποθ?σεις.

Δικα?ωμα ?νταξης στο Πρ?γραμμα ?χουν φυσικ? πρ?σωπα μη επιτηδευματ?ες και φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπα επιτηδευματ?ες που κατατ?σσονται στις πολ? μικρ?ς επιχειρ?σεις, τα οπο?α ?χουν στην κατοχ? τους το χ?ρο στον οπο?ο εγκαθ?σταται το φωτοβολτα?κ? σ?στημα.

Για την περ?πτωση φωτοβολτα?κο? συστ?ματος σε κοιν?χρηστο χ?ρο του κτιρ?ου, επιτρ?πεται η εγκατ?σταση εν?ς και μ?νο συστ?ματος.

Δικα?ωμα ?νταξης στο Πρ?γραμμα ?χουν οι κ?ριοι των οριζ?ντιων ιδιοκτησι?ν εκπροσωπο?μενοι απ? το διαχειριστ? μετ? απ? συμφων?α του συν?λου των ιδιοκτητ?ν ? ?νας εκ των κυρ?ων των οριζ?ντιων ιδιοκτησι?ν μετ? απ? παραχ?ρηση χρ?σης του κοιν?χρηστου χ?ρου απ? τους υπ?λοιπους, με ευθ?νη των ενδιαφερομ?νων.

Απαρα?τητη προ?π?θεση για την ?νταξη ΦΒΣ στο Πρ?γραμμα ε?ναι η ?παρξη σ?νδεσης καταν?λωσης ηλεκτρικο? ρε?ματος στο ακ?νητο στο οπο?ο το σ?στημα εγκαθ?σταται.

Επιπλ?ον, ?ταν το ακ?νητο στο οπο?ο εγκαθ?σταται το ΦΒΣ χρησιμοποιε?ται για κατοικ?α, απαρα?τητη προ?π?θεση αποτελε? μ?ρος των θερμικ?ν αναγκ?ν του ακιν?του για ζεστ? νερ? χρ?σης να καλ?πτεται με χρ?ση ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργειας (πχ. ηλιοθερμικ?, ηλιακο? θερμοσ?φωνες). Η ικανοπο?ηση των θερμικ?ν αναγκ?ν του κτιρ?ου (θ?ρμανση ? ψ?ξη και ζεστ? νερ? χρ?σης) ε?ναι εξ?σου σημαντικ?ς και θα πρ?πει ο καθ?νας να το συνυπολογ?σει στο πλα?σιο και της ενεργειακ?ς κατ?ταξης του κτιρ?ου που θα επηρε?σει την αξ?α του.

Σε κ?θε περ?πτωση, το σ?στημα του θερμοσ?φωνα για μετατροπ? της ηλιακ?ς ακτινοβολ?ας σε χρ?σιμη θερμ?τητα αποτελε? απαρα?τητη συνιστ?σα στο πλα?σιο της βελτ?ωσης της ενεργειακ?ς κατ?στασης του κτιρ?ου και για αυτ? η ?παρξ? του θα αποτελε? προαπαιτο?μενο για την ?νταξη της ΦΒ εγκατ?στασης στο Πρ?γραμμα.

 

3. Φωτοβολτα?κ?: Πως υλοποιε?ται η συμφων?α του συν?λου των συνιδιοκτητ?ν ? η παραχ?ρηση του χ?ρου σε ?να συνιδιοκτ?τη;

Με πρακτικ? ομ?φωνης απ?φασης της γενικ?ς συν?λευσης  ? με ?γγραφη συμφων?α ?λων των  συνιδιοκτητ?ν του κτιρ?ου.

 
4. Φωτοβολτα?κ?: Σε παλι? πολυκατοικ?α χωρ?ς κανονισμ? πως μπορε? να εγκατασταθε? φωτοβολταικ?;

Και π?λι με πρακτικ? ομ?φωνης απ?φασης της γενικ?ς συν?λευσης ? ?γγραφη συμφων?α ?λων των  συνιδιοκτητ?ν του κτιρ?ου.

5. Φωτοβολτα?κ?: Αν κ?ποιος ε?ναι κ?ριος του δικαι?ματος ανοικοδ?μησης επ? του δ?ματος (υψο?ν) μπορε? να εγκαταστ?σει μ?νος του φωτοβολτα?κ? σ?στημα;

 

?χι, γιατ? το δικα?ωμα αυτ? δεν εμπερι?χει και δικα?ωμα αποκλειστικ?ς χρ?σης της ταρ?τσας, η οπο?α μ?χρις ?του ανοικοδομηθε? ο υπερ?νω ?ροφος, παραμ?νει κοιν?κτητη και κοιν?χρηστη.

 
6. Φωτοβολτα?κ?: Κ?ποιος ?χει το δικα?ωμα της αποκλειστικ?ς χρ?σης της ταρ?τσας. Μπορε? να εγκαταστ?σει μ?νος του το σ?στημα;

Ναι, αν δεν απαγορε?εται απ? ρητ? δι?ταξη του κανονισμο?. Στην περ?πτωση αυτ? το σ?στημα θα συνδ?εται με τον μετρητ? (ρολ?ι) της ΔΕΗ της κατοικ?ας του και τα ?σοδα θα εισπρ?ττονται απ? τον ?διο.

 
7. Φωτοβολτα?κ?: Διαδικαστικ? θ?ματα : Συμβ?σεις, φορολογικ? (εκπτ?σεις, δ?λωση φ?ρου εισοδ?ματος κλπ).

Η ?λη διαδικασ?α ε?ναι πολ? απλ?. Δεν απαιτε?ται καμ?α ενεργειακ? ?δεια που ?χουμε για τους μεγαλ?τερους σταθμο?ς.

Για τη σ?νδεση του ΦΒ και την π?ληση της εν?ργειας ο παραγωγ?ς απευθ?νεται στις τοπικ?ς υπηρεσ?ες της ΔΕΗ υπογρ?φοντας 2 αντ?στοιχες συμβ?σεις μ?α για την τοποθ?τηση ουσιαστικ? του μετρητ? και μ?α για την π?ληση της εν?ργειας.

 
8. Φωτοβολτα?κ?: Φορολογικ? θ?ματα.

H μικρ? ισχ?ς των φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των εξασφαλ?ζει ?τι η παραγ?μενη εν?ργεια αντιστοιχε? σε αυτ?ν που απαιτε?ται για την κ?λυψη των ενεργειακ?ν αναγκ?ν του κυρ?ου του φωτοβολτα?κο? συστ?ματος. Κατ? συν?πεια δεν υφ?στανται, για τον κ?ριο του φωτοβολτα?κο? συστ?ματος, φορολογικ?ς υποχρε?σεις για τη δι?θεση της εν?ργειας αυτ?ς στο Δ?κτυο.

Ο πολ?της παραγωγ?ς ? καταναλωτ?ς δεν θα ?χει καμ?α φορολογικ? ? ασφαλιστικ? υποχρ?ωση (?νοιγμα βιβλ?ων, ?κδοση τιμολογ?ων, ασφ?λιση κλπ) ε?τε ε?ναι επιτηδευματ?ας, ε?τε ?χι.

 
9. Φωτοβολτα?κ?: Πολεοδομικ? : τι σημα?νει ?γκριση εργασι?ν μικρ?ς κλ?μακας;

Για την εγκατ?σταση φωτοβολτα?κο? συστ?ματος απαιτε?ται ?γκριση εκτ?λεσης εργασι?ν μικρ?ς κλ?μακας κατ? την ?ννοια του ?ρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308) ?πως κ?θε φορ? ισχ?ει και τις κανονιστικ?ς πρ?ξεις που εκδ?δονται κατ’ εξουσιοδ?τησ? του. Οι ?ροι εγκατ?στασης θα ορισθο?ν με εγκ?κλιο του Υπουργο? Περιβ?λλοντος Χωροταξ?ας και Δημοσ?ων ?ργων.

 
10. Φωτοβολτα?κ?: Κ?στη.

?λα τα κ?στη συμπεριλαμβ?νονται στο λεγ?μενο κ?στος αν? εγκατεστημ?νο kW που ε?ναι περ?που τα 5.000 € αν? kW (και με καλ? ?ρευνα αγορ?ς μπορε? να περιοριστε? στα 4.000 € αν? kW). Το μ?νο κ?στος που δεν περιλαμβ?νεται στο εν λ?γω κ?στος ε?ναι το πιθαν? κ?στος για την ασφ?λιση του εξοπλισμο? απ? δολιοφθορ? κλπ. Πρ?πει να σημει?σουμε ?τι στις πλε?στες των περιπτ?σεων ο εξοπλισμ?ς καλ?πτεται με εγγ?ηση μεγαλ?τερη των 10 ετ?ν.

 
11. Φωτοβολτα?κ?: Ρολ?για ΔΕΗ : Π?σα, σχ?ση ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ, ποιος πληρ?νει το ρολ?ι;

Θα τοποθετηθε? ?να ν?ο ρολ?ι με διπλ? μετρητ? για μ?τρηση της παραγ?μενης απ? τη Φ/Β εγκατ?σταση εν?ργειας και της μικρ?ς απορροφο?μενης εν?ργειας απ? τον inverter τη ν?χτα και τυχ?ν συνοδευτικ? εξοπλισμ? (π.χ. κ?μερα, συναγερμ?ς). Το κ?στος για το ρολ?ι βαρ?νει τον παραγωγ? ?πως συμβα?νει σε ?λες τις περιπτ?σεις σ?νδεσης με το δ?κτυο της ΔΕΗ η οπο?α να θυμ?σουμε ?τι ε?ναι μια Α.Ε. ?λλωστε το κ?στος σ?νδεσης στις περισσ?τερες περιπτ?σεις δεν ξεπερν? τα 500 € και ?ρα ε?ναι πολ? μικρ? σε σχ?ση με το κ?στος εγκατ?στασης του Φ/Β.

 
12. Φωτοβολτα?κ?: Παραδε?γματα εγκαταστ?σεων με το κ?στος επ?νδυσης αν? τεχνολογ?α και την απ?σβεση.

Σε ?ναν συνηθισμ?νο τ?πο ταρ?τσας 100 τ.μ. μπορε? να εγκατασταθε? ?νετα ?να σ?στημα 5-7 kW τεχνολογ?ας π.χ. πολυκρυσταλλικο? πυριτ?ου ? μονοκρυσταλλικο? πυριτ?ου. Το κ?στος μπορε? να περιοριστε? κ?τω απ? τα 25.000- 35.000 € (5.000€/kw) και η απ?σβεση συναρτ?ται με την τιμ? αποζημ?ωσης της παραγ?μενης μον?δας εν?ργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγ?μενη εν?ργεια (1 kW παρ?γει κατ? μ.ο. 1.300 kWh/ ετησ?ως).

Παρ?λληλα, η απαιτο?μενη εν?ργεια για την καταν?λωση εν?ς νοικοκυριο? ε?ναι 5.000- 7000 kwh/ ετησ?ως που κοστ?ζει 0,12€/ kwh, και αντιστοιχε? σε παραγ?μενη εν?ργεια 5-7 kw απ? ΦΒ σ?στημα.

Η καταμ?τρηση της παραγ?μενης εν?ργειας γ?νεται ταυτ?χρονα με αυτ? της καταναλισκ?μενης. Η εκκαθ?ριση γ?νεται απ? τη ΔΕΗ ΑΕ ? ?λλο κ?τοχο ?δειας προμ?θειας, ο οπο?ος για το σκοπ? αυτ? ενεργε? στο λογαριασμ? καταν?λωσης ηλεκτρικο? ρε?ματος του ακιν?του σχετικ? πιστωτικ? εγγραφ?.

Με τον λογιστικ? συμψηφισμ? των εσ?δων απ? την παραγ?μενη εν?ργεια και του κ?στους της καταναλισκ?μενης εν?ργειας, ο λογαριασμ?ς της ΔΕΗ θα ε?ναι πιστωτικ?ς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Περ?πτωση που κ?ποιος εγκαταστ?σει σε 80 τμ. 5 kw που κοστ?ζουν β?ση των τρεχουσ?ν λιανικ?ν τιμ?ν 25.000 € ( τιμ? προσφορ?ς eshops.gr 17.000 ευρ?) π?ρει δ?νειο για το μισ? κ?στος (12.500 €) με ευνο?κο?ς ?ρους δεδομ?νης της 25ετης σ?μβασης και εγκαταστ?σει το ΦΒ σ?στημα:

5 Kw * 1300 kwh* 0,55 €/kwh = 3.575 € ?σοδα/ετησ?ως

Απ? αυτ? αφαιρο?νται περ? τα 1.500 € αποπληρωμ? δ?νειου και συντ?ρηση του εξοπλισμο?. Οπ?τε, καθαρ? ?σοδα 2.100 €/ ετησ?ως, που σημα?νει απ?σβεση των δικ?ν του χρημ?των σε 5-6 χρ?νια.

Απ? την ?λλη ?να μ?σο νοικοκυρι? (με ηλεκτρικ?ς συσκευ?ς και φωτισμ?) καταναλ?νει μ.ο. 5.000 kWh/ετησ?ως.

5.000 kwh* 0,12 €/kwh= 600 € κ?στος/ετησ?ως.

 
13. Φωτοβολτα?κ?: Πως θα γ?νεται ο λογιστικ?ς συμψηφισμ?ς της αξ?ας του πωλο?μενου ρε?ματος με τον λογαριασμ? καταν?λωσης της ΔΕΗ;

Το αντ?τιμο π?λησης του συν?λου της παραγ?μενης εν?ργειας στο Δ?κτυο, μειο?μενο κατ? το ποσ? του συνολικο? λογαριασμο? της ΔΕΗ, θα παρουσι?ζεται σε πιστωτικ? λογαριασμ? της ΔΕΗ και θα εισπρ?ττεται απ? τον κ?ριο του ΦΒ συστ?ματος. Αν κ?ριος του συστ?ματος ε?ναι η διαχε?ριση της πολυκατοικ?ας, τ?τε το σ?στημα θα συνδ?εται με τον κοιν?χρηστο μετρητ? (ρολ?ι) της ΔΕΗ και τα ?σοδα θα εισπρ?ττονται απ? το διαχειριστ? και θα καταν?μονται αν?λογα στους συνιδιοκτ?τες.

 
14. Φωτοβολτα?κ?: Νησι?.

Βο?ληση της κυβ?ρνησης ε?ναι να επεκταθε? το πρ?γραμμα και στα μη διασυνδεδεμ?να νησι?. Αυτ? ε?ναι τεχνικ? πιο δ?σκολο καθ?ς απαιτε? ειδικ? προετοιμασ?α σε κ?θε νησ?. Επιπλ?ον το θ?μα σχετ?ζεται και με τη δυνατ?τητα απορρ?φησης της ισχ?ος απ? το δ?κτυο σ?μφωνα με σχετικ?ς αποφ?σεις της ΡΑΕ. Σε κ?θε περ?πτωση, θα η αντιμετ?πιση του θ?ματος το συντομ?τερο δυνατ?.

 
15. Φωτοβολτα?κ?: Εγκαταστ?τες φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των.

Στο Υπουργε?ο θα υπ?ρχει β?ση με τα στοιχε?α του τεχνικο? κ?σμου που ασχολε?ται με τα ΦΒ. Η ?νταξη στη β?ση θα γ?νεται με απλ? α?τηση του ενδιαφερομ?νου, σε κ?θε ?μως περ?πτωση η πιστοπο?ηση αποτελε? σημαντικ? πλεον?κτημα στην ελε?θερη αγορ?.

 
16. Φωτοβολτα?κ?: Μπορο?ν να παραγγε?λω α?ριο και να περιμ?νω την Κοιν? Υπουργικ? Απ?φαση;

Αυτ? που μπορο?με να πο?με ε?ναι ?τι η ΚΥΑ θα εκδοθε? ?μεσα. Ε?ναι θ?μα προσωπικ?ς απ?φασης η παραγγελ?α. Σε κ?θε περ?πτωση π?ντως δεν υφ?σταται κριτ?ριο επιλεξιμ?τητας αφο? δεν θα υπ?ρχει επιδ?τηση κεφαλα?ου απ? κ?ποιο χρηματοδοτικ? πρ?γραμμα.

 
17. Φωτοβολτα?κ?: Π?τε θα βγει η ΚΥΑ ( Κοιν? Υπουργικ? Απ?φαση);

Η ΚΥΑ θα εκδοθε? ?μεσα, το σχ?διο ε?ναι ?τοιμο και τ?θεται σε ισχ? απ? τις αρχ?ς του Ιουν?ου 2009.

 
18. Φωτοβολτα?κ?: Ε?ναι ?τοιμη η ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ θα αναλ?βει ?λο το β?ρος της υλοπο?ησης του προγρ?μματος το μηχανογραφικ? της σ?στημα προσαρμ?ζεται στις ν?ες απαιτ?σεις και με την ?κδοση της ΚΥΑ θα ε?ναι καθ’ ?λα ?τοιμη.

 
19. Φωτοβολτα?κ?: Υπ?ρχει περιορισμ?ς ισχ?ος;

Μιλ?με για μικρ?ς εγκαταστ?σεις ?ως 10 kW και σε πρ?τη φ?ση δεν θα υπ?ρχει ?νω ?ριο για το σ?νολο της ισχ?ος που θα εγκατασταθε? στη επικρ?τεια. Ε?ναι πιθαν? να υπ?ρξει μελλοντικ? απ?φαση για να τεθε? κ?ποιο ?νω ?ριο συνυπολογ?ζοντας και η συνολικ? ισχ? των σταθμ?ν μεγαλ?τερου μεγ?θους.

 
20. Φωτοβολτα?κ?: Υπ?ρχει επ?ρκεια φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των & πλαισ?ων στην αγορ?;

Δραστηριοποιο?νται γ?ρω στις 200 εταιρε?ες. Σημαντικ? ε?ναι ?τι υλοποιο?νται και 5 ελληνικ?ς παραγωγικ?ς μον?δες με δυναμικ?τητα παραγωγ?ς παν?λων 200 MW.

 
21. Φωτοβολτα?κ?: Υπ?ρχει επιχορ?γηση;

?χι στον εξοπλισμ? αλλ? στην μον?δα π?λησης της κιλοβατ?ρας προς την Δεη. Η τιμ? που πωλε?ται το ηλεκτρικ? ρε?μα στο Δ?κτυο ε?ναι πολ? ευνο?κ? και δεν απαιτε? επιχορ?γηση. Επιπλ?ον, με αυτ?ν τον τρ?πο ο πολ?της δεν μπα?νει στη διαδικασ?α προετοιμασ?α φακ?λου, αξιολ?γησης, ?γκρισης, ελ?γχου, κτλ.